ÁSZF

ELADÓ ADATAI

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkoznak. Egyrészről az Audiomonde Kft.-re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről az Audiomonde Kft.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a http://www.audiomonde.hu (továbbiakban: Webshop) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben a Vevő az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: PTK) 685. § d./ értelmében fogyasztónak minősül.
Cégnév: Audiomonde Kft.
Eladó neve: Audiomonde Kft. (továbbiakban: Eladó)
Cég székhelye és az üzlet címe: 1119 Budapest, Csurgói út 15.
Telefon: (36) 1 2053908 Fax: (36) 1 2053907
Eladó email címe: office@audiomonde.hu
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 10-17 óra között
Számlaszám: Raiffeisen Bank 12011148-01386763-00100009
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-886401
Adószám: 14046957-2-43
EU adószám: HU14046957
A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve magyar. Más nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű. A jelen ÁSZF 2011.04.02-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával, írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.audiomonde.hu/webshop weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
1.2. A Webshopon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Webshop szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Webshopon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Audiomonde Kft irodáján keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

2. Regisztráció

2.1. A Webshop oldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérő (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó) kitöltése után egy részletesebb, személyes adatlap következik.
2.2. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémá(k)ért, hibá(k)ért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról érheti el. Az esetleges pontatlanságért illetve a termék fotó hiányosságaiért felelősséget nem vállalunk. Ezen információk a termék gyártójától származnak. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségeit a bevezető részben találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatási jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (10%-ot meghaladó), esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vevő elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést az Eladó weboldalán csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladótól.) Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémá(k)ért, hibá(k)ért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Az Eladó a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Vevőtől több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vevő a további rendelés(ek) leadásakor jelzi és erre az Eladó visszajelzése alapján, még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.2. Az Eladó a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Vevőnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladó nem tud garantálni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, az Eladót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő intervallum minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
4.3. A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni az átvételi elismervényt aláírni. Az esetlegesen sérült csomagot, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.
4.4. A megrendelt terméket - a Vevő előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti az Eladó telephelyén nyitvatartási időben.
4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
4.6. A fizetés módja lehet készpénz, előreutalás, vagy utánvét:
- Banki átutalással történő fizetés: Igény esetén lehetőség van előzetes banki átutalás formájában teljesíteni a fizetést.
- Utánvéttel történő fizetés: Futárszolgálattal történő kiszállítás választása esetén átvételkor készpénzben kell kiegyenlítenie a megrendelés végösszegét.
- Készpénzes fizetés: Ha a készpénzzel történő fizetést választja, úgy telephelyünkön, az áru átvételekor készpénzzel tudja a számláját kiegyenlíteni

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben a Vevő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Audiomonde Kft kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az Audiomonde Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
A Vevő kérésére az Eladó készséggel gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket az Eladó ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az Eladóval szerződésben álló futárszolgálat általános futárszolgálati díjai az irányadóak, és kiszámlázandóak.
5.2. Az Audiomonde Kft. postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, a DPD Futárszolgálattal szállíttassa vissza.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Audiomonde Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
5.3. Mikor veszíti el a Vevő az elállás jogát nyersanyag, CD, DVD, illetve számítógépes szoftverek vásárlásakor. A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, hiszen ilyenkor lehetővé válik számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörösítése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetnie. Ha azonban a terméket az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszajuttatja az Eladó üzletébe, az Eladó köteles az összeget a Vevő részére visszafizetni.
A Vevő akkor sem állhat el a szerződéstől, ha a számítógépes szoftvert nem telepítő lemez formájában vásárolja meg, hanem online tölti le. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az Eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert a Vevő már letöltötte a számítógépére, akkor az elállási jogát ezután már nem gyakorolhatja.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7. Egyebek

7.1. Az Audiomonde Kft Online Webshop Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Webshopon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshopra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az Eladó a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.4. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8. Kedvezmény kupon felhasználása

8.1. Amennyiben Ön nálunk vásárol, vásárlásai után és egyéb promóciók keretében kedvezmény kupon(oka)t  kaphat. Kuponját Ön bármikor felhasználhatja a fizetésnél, amikor az Audiomonde Webshop-ban vásárol. Az áruházban minden termék mellett fel van tüntetve, hogy milyen kedvezmény kupon(ok) jár(nak) Önnek, amennyiben megvásárolja. Léteznek rögzített összegű, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 és 10 000 Ft értékű és százalékban meghatározott, 3%, 5% és 10% kedvezményre feljogosító kupon(ok). Egy vásárláshoz csak egy kedvezmény kupon használható fel. A vásárlásai után járó kuponj(ai)t a termék(ek) kiszállítását, és átvételét követően küldjük el!
A kedvezmény kupon felhasználása:
Vásárláskor a megfelelő terméket kosárba helyezve, jelenik meg egy mező, ahova beírhatja a kedvezmény kupon kódját. A megfelelő szállítási és fizetési mód kiválasztása után pedig a ténylegesen fizetendő végösszeget láthatja.
Figyelem! A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik, és más kedvezményekkel össze nem vonható.